Polymer siêu thấm nước bị mất khi gặp muối (video)

April 30, 2021

Giới thiệu

Video này nói về việc Polymer siêu thấm mất nước khi gặp muối.

Copyright © 2023 Natri Polyacrylate - Manufacturers.Best
chevron-down